Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding verbergen?

Algemene Voorwaarden van deze website.

Speurbeurs.nl wordt onderhouden door Evesi Media SL (hierna 'Evesi'). Op de inhoud en het gebruik van Speurbeurs.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Speurbeurs.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Evesi behoudt zich het recht voor Speurbeurs.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Speurbeurs.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Speurbeurs.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Evesi, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Evesi zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Speurbeurs.nl, mag niets van Speurbeurs.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Evesi.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Speurbeurs.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Evesi spant zich in om de informatie op Speurbeurs.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Evesi sluit iedere aansprakelijkheid voor op Speurbeurs.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Speurbeurs.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Evesi sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op UwDomein.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Evesi spant zich in om Speurbeurs.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Speurbeurs.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op Speurbeurs.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Evesi. Evesi biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Evesi worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Speurbeurs.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Speurbeurs.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik vanSpeurbeurs.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.